دانش آموختگانی که مدرک مونته سوری موسسه مهکامه هستی را دارا می باشند می توانند برای اخذ مدرک بین المللی دانشگاه SEGi اقدام نمایند.

این مدرک بین المللی مستقیما از طرف دانشگاه  SEGi صادر می شود. مدرک دانشگاه تایید گذراندن دوره استاندارد ابزار مونته سوری است و در همه کشور های دنیا آن را معتبر می دانند.

گواهی، قابل استعلام از دانشگاه است و مدرکی موثر برای مهاجرت و کار در مراکز مونته سوری در همه کشور ها است.

برای دریافت این مدرک باید حداقل 40 ساعت دوره مونته سوری در موسسه ما گذرانده و مدرک آن را دریافت کرده باشید.

 

IMG_20211226_121832