“دوره آموزش ریاضی با روش مونته‌سوری”

روش مونته‌سوری برای دبستان هم برنامه درسی کاملی مانند دوره قبلش دارد، اما این برنامه در ایران شناخته شده نیست.

موسسه ما اولین و تنها موسسه‌ای است که ابزارهای ریاضی دبستان مونته‌سوری را وارد می‌کند و آموزش می‌دهد. 

خانم مونته‌سوری در طراحی ابزارهای نبوغ خود را در اوج نشان داده است. 

ریاضی در روش مونته‌سوری از ۴ سالگی شروع می‌شود و مسیری بسیار دقیق، ظریف، مطمئن، و علمی برای یادگیری آسان، همراه با لذت، و کارآمد برای آن طراحی کرده است.

در این دوره:
– ابزارهای ریاضی از ۴ سال تا ۹ سال را می‌شناسید.
– ترتیب و نحوه کار با ابزارهای فوق و شیوه آموزش آن ها را یاد می‌گیرید.
– شیوه تعمیم آموخته‌های با ابزارها به تکنیک‌های طرح شده در کتاب‌های درسی را می آموزید.
با یادگیری این دوره می‌توانید دوره‌های خصوصی و نیمه خصوصی برای دانش‌آموزان پیش‌دبستان تا چهارم دبستان برگزار کنید‌

.