دوره کارورزی مربی گری مونته سوری

اگر بخواهید که توانایی مربی گری را بدست اورید، حضور در کلاس های واقعی مونته سوری، مشاهده و کار با کودکان تحت نظر مربی کلاس برای فردی که کارگاه های مربی گری را گدرانده یک ضرورت است.
موسسه در تهران و برخی شهرستان ها مراکز مورد اعتمادی دارد که دانش اموخته های موسسه ما می توانند دوره کارورزی خود را در این مراکز بگذرانند و گواهی اتمام دوره کارورزی را دریافت کنند.
برای اخذ گواهی مربی گری(تایید صلاحیت شما برای مربی گری توسط موسسه ما) این گواهی ضروری است.

دوره سوپرویژن: گواهی مربی گری

کسانی که دوره کارورزی خود را تکمیل نموده باشند، می توانند در دوره کوتاه سوپرویژن شرکت کنند. در این دوره چندساعته در واقع داوطلب ازمون نهایی خود را در محیط واقعی تحت نظر سوپروایزر می دهد و در صورت قبولی، گواهی مربی گری موسسه را دریافت می کند.