“دوره صفر تا سه سال”

این دوره مهم را در ایران بسیار به ندرت می توان یافت. موسسه مهکامه با تجربه موفقی که برای دوره ۳ تا ۶ داشت، همزمان با ترجمه دو کتاب مهم در مورد روش اموزش مونته سوری، این دوره را طراحی کرده است.
دیدگاه مونته سوری در مورد اموزش و تربیت از تولد تا سه سال ، یک دیدگاه تحولی و پیشرو است که هنوز به اندازه کافی شناخته نشده است. نطریات این آموزشگر بزرگ را در دهه های اخیر توسط دانشمندان عصب شناختی تایید شده است.
در این دوره:
– با نطریات رشد مونته سوری اشنا می شوید
– مفاهیم کلیدی و کاربردهای مستقیم ان را در تربیت نوزادان می اموزید
– با ابزارهای خاص دوره ۰ تا ۳ سال اشنا می شوید
– فعالیت های یادگیری این دوره را یاددمی گیرید.