کارگاه آشنایی به رویکردهای شناختی

پارادایم شناختی در روانشناسی با نقدهایی به دیدگاه های رفتارگرایی متولد شد. در اموزش انچه مرز این دو پارادایم را از هم جدا می کند باور به نقش و تاثیر تفاوت های فردی در یادگیری است.
مطالعه مغز اولین دیدگاه های جدید،را وارد اموزش کرد و به تدریج دیدگاه های شناختی در عرصه های مختلف وارد شد.
اموزش و یادگیری نیز تحت تاثیر مطالعات عصب شناختی و ذهن دست اوردهای متعددی داشت.
در این کارگاه تحول دیدگاه های شناختی و وسعت ان مورد بحث قرار می گیرد و نظریات متفاوت برامده از نظریات شناختی در اموزش و یادگیری بررسی می شود.