کارگاه آموزشی رویکرد High Scope

موسسه‌ای در امریکا با استفاده از نگاه‌های شناختی جدید به آموزش مانند یادگیری فعال، رویکردی را تدوین کرد که به کیفیت آموزش در دوره پیش‌دبستان انجامید.

این موسسه از بسته‌های آموزشی کارامدی، در سوادآموزی، هنر، ریاضی و غیره توانست به عنوان روشی موثر شناخته شود.

یک تحقیق طولی به مدت چند دهه نشانه های قوی بر اثربخشی این روش را نشان داد.
اگر چه اصول کلی این روش در دسترس است، ولی بسته‌های آموزشی خاص به راحتی یافت نمی‌شود و بومی‌سازی نشده است.
در پایان دوره:
– پایه‌های نظری رویکرد را می شناسید.
– با روش‌های اجرای آموزش در این روش مواجه می‌شوید.
– تحقیقات اثربخشی روش را می بینید.
– جنبه‌های قابل استفاده از روش را یاد می‌گیرید.